กิจการร่วมค้า
นอกจากการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างโดยตรงและรับเหมาช่วงแล้ว บริษัทยังดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้างร่วมกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า เพื่อประมูลโครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือโครงการที่บริษัทไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน โดยการร่วมกันดังกล่าวก็เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ว่าจ้าง หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร อุปกรณ์ และบุคลากรของแต่ละฝ่ายเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการก่อสร้างในโครงการนั้น
กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูอา - เอสบีซีซี

ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด เข้าร่วมลงทุนในรูปแบบของกิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี ในอัตราส่วนร้อยละ 50 เพื่อดำเนินโครงการจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปางกิจการร่วมค้า ที่อยู่ ประเภทกิจการ ส่วนแบ่งกำไร (ร้อยละ)
กิจการร่วมค้า โอบายาชิ - เนาวรัตน์ 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอชั้น18-19
ถนน บางนา-ตราดก ม.6.5 ตำบลบางแก้ว
เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
รับเหมาก่อสร้าง 30
QINA Contracting (L.L.C.) Office No.2107, 21 floor, Grosvenor
Commercial Tower Bldg, Sheikh
Road, Dubai, UAE
รับเหมาก่อสร้าง 20
กิจการร่วมค้า เนาวรัตน์ - สเตรกา 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอชั้น18-19
ถนน บางนา-ตราดกม.6.5 ตำบลบางแก้ว
เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
รับเหมาก่อสร้าง 80
กิจการร่วมค้า เอ เอส และเนาวรัตน์ 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาว เวอร์เอชั้น18-19
ถนน บางนา-ตราดกม.6.5 ตำบลบางแก้ว
เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
รับเหมาก่อสร้าง 50
ITD-Nawarat (L.L.C.) Office No.126,
1st Floor, Sh.rashid Bin Khalifa
AI Maktoum Sheikh Zayed Road,
Dubai,U.A.E.
รับเหมาก่อสร้าง 40