เลือกหน้า

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด(มหาชน) ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ในขอบข่าย การบริหารสานักงาน อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น5,18และ19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

คณะผู้บริหาร, แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ารับมอบเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 ณ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด สานักงานใหญ่ ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา