เลือกหน้า

CECI MOU Signing Ceremony

มิ.ย. 7, 2022 | กิจกรรมเเละข่าวสารด้าน CSR

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชน 23 องค์กรในการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตร CECI หรือ Circular Economy in Construction Industry ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นแรงในการขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้ง Supply Chain และร่วมพลักดันอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน
โดยนายช่างมงคล พีรศานติกุล กรรมการผู้จัดการ ผู้แทนจากบริษัท ร่วมลงนามความร่วมมือ CECI: Action for Sustainable Future เพื่อแสดงเจตนารมณ์ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างเป็นรูปธรรมยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เติบโตยั่งยืน