เลือกหน้า

มาตรฐานและรางวัล

หน้าหลัก 9 มาตรฐานและรางวัล

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด มหาชน

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด มหาชน หรือ NWR ได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 จาก บริษัท บูโรเวอริทัส (ไทยแลนด์) จำกัด นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการยกย่องและใบรับรองจากลูกค้าของเราหลายฉบับ เช่น: ใบรับรองความปลอดภัยจากกลุ่ม TECO สำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการความปลอดภัยและจดหมายชมเชยจาก กรุงเทพมหานคร สำนักงานใหญ่ ขอความร่วมมือทำโครงการให้เสร็จก่อนกำหนด เป็นต้น

บริษัทมีอันดับของการกำกับดูแลกิจการที่ 5 ดาว (Corporate Governance Rating 5 Star) โดยเน้นให้มีการบริหารจัดการและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง เคร่งครัด และด้วยการกำกับดูแลตามนโยบายและทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการของบริษัท

บริษัทแสดงเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และปัจจุบันบริษัทได้ผ่านการรับรองเข้าร่วม เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ มีมติ ให้การรับรอง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลความภูมิใจทั้งหมด

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

Corporate Governance

Collective Action Coalition Against Corruption

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

Corporate Governance

CAC

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564