เลือกหน้า

คณะกรรมการบริษัท และกฎบัตร

หน้าหลัก 9 คณะกรรมการบริษัท และกฎบัตร

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • ประธานกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

นายอภิชาต ธรรมสโรช

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายณัฐพร พรหมสุทธิ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายพลพัฒ กรรณสูต

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี

 • กรรมการ
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจและเลขานุการคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

นายสุข สื่อยรรยงศิริ

 • กรรมการ
 • ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกรรมการบริหาร

นายมงคล พีรศานติกุล

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร

นายอาภาธร กรรณสูต

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายปสันน สวัสดิ์บุรี

 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

 • ดูแล และจัดการให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพี่ยงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 • กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศมาง และกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์เป็นประจำสม่ำเสมอ และอนุมัติอย่างน้อยทุกๆปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัท
 • ดูแลให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
 • จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
 • จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
 • จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกระแสเงินสด และบัญชีกำไรขาดทุน และคณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง และ เพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน
 • สอดส่อง ดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 • กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • จัดให้มีการควบคุม และตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท