เลือกหน้า

คณะกรรมการบริษัท

หน้าหลัก 9 คณะกรรมการบริษัท

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • ประธานกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

นายอภิชาต ธรรมสโรช

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและ
  กำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
 • กรรมการอิสระ

นายณัฐพร พรหมสุทธิ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายพลพัฒ กรรณสูต

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหาร

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี

 • กรรมการ
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • เลขานุการบริษัท

นายสุข สื่อยรรยงศิริ

 • กรรมการ
 • ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • กรรมการบริหาร

นายมงคล พีรศานติกุล

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร

นายอาภาธร กรรณสูต

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายปสันน สวัสดิ์บุรี

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส