เลือกหน้า

พัฒนาการของบริษัท

หน้าหลัก 9 พัฒนาการของบริษัท

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและ ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ตั้งแต่ปี 2519 ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจหลักประเภทรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น รวมทั้งผลิตเหล็กแปรรูป ใช้เป็นวัสดุในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทเอง และจำหน่ายให้กับลูกค้าภายนอก

พัฒนาการของบริษัท

2519

พ.ศ. 2519

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2519
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท
2538

พ.ศ. 2538

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยกระจายหุ้นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555

พ.ศ. 2555

ปี 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,217,950,679 บาท
ทุนชำระแล้ว 1,552,901,243 บาท
2556

พ.ศ. 2556

ปี 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,221,587,311 บาท
ทุนชำระแล้ว 1,974,801,416 บาท
2557

พ.ศ. 2557

ปี 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,812,221,856 บาท
ทุนชำระแล้ว 2,585,481,515 บาท
2562

พ.ศ. 2562

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,585,481,515บาท
และมีทุนชำระแล้ว 2,585,481,515 บาท
โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,585,481,515 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
2563

พ.ศ. 2563

- บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ BB+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สำหรับทำการจัดอันดับ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริส”) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
- บริษัทมีอันดับการกำกับดูแลกิจการเป็นระดับ 4 ดาว (Corporate Governance Rating 4 Star) และได้รับการรับรองด้านการต่อต้านการทุจริตจากโครงการแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption: CAC)
2564

พ.ศ. 2564

บริษัท ได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 จาก บริษัท บูโรเวอริทัส (ไทยแลนด์) จำกัด  และบริษัทมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรให้ “เป็นบริษัทก่อสร้างไทยขนาดใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศมีมาตรฐานระดับสากล มั่นคง และยั่งยืน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”