เลือกหน้า

จรรยาบรรณธุรกิจ

หน้าหลัก 9 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กร มีการบริหารงานอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอน เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ เห็นชอบให้มีการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งที่หนึ่ง โดยประมวลนโยบาย การดูแลรับผิดชอบ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหลักการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์และพันธกิจ และธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป ดังนี้