เลือกหน้า

เลขานุการบริษัท

หน้าหลัก 9 เลขานุการบริษัท

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี

  • เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

  • จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  • เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
  • จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
  • จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
  • ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
  • ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
  • ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ติดต่อเลขานุการบริษัท

ที่อยู่ :

ชั้น 18 และ 19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต. บางแก้ว อ.บางพลี
จ. สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

โทรศัพท์ :

+66 (0) 2730-2100 ต่อ 2197

โทรสาร :

+66 (0) 2751-9467

อีเมล์ :