เลือกหน้า

ติดต่อหน่วยงาน

หน้าหลัก 9 ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ | (662) 730-2100
โทรสาร | (662) 751-9484
อีเมล์ | s_visut@nawarat.co.th
การตลาด
โทรศัพท์ | (662) 730-2100
โทรสาร | (662) 751-9489
จัดซื้อจัดหา
โทรศัพท์ | (662) 730-2100
โทรสาร | (662) 751-9490
อีเมล์ | h_niramol@nawarat.co.th
บุคคล

โทรศัพท์ | (662) 730-2100

โทรสาร | (662) 751-9785

อีเมล์ | hr@nawarat.co.th

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน บุคคลภายใน
โทรศัพท์ | 02 7302100 ต่อ 2147
โทรสาร | (662) 751-9785
อีเมล์ | n_charussri@nawarat.co.th
การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน บุคคลภายนอก
โทรศัพท์ | 02 7302100 ต่อ 2312
โทรสาร | (662) 751-9484-6
อีเมล์ | s_kridchai@nawarat.co.th