เลือกหน้า

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

หน้าหลัก 9 นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

  1. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เป็นเงิน ทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
  2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ยังไม่มีการกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผล
  3. ส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า มีเกณฑ์ในการแบ่งผลกำไร คือ การแบ่งผลกำไรทุกปี หรือเมื่องานเสร็จ หรือตามที่ผู้ร่วมค้าจะพิจารณา
วันที่คณะกรรมการมีมติวันขึ้นเครื่องหมาย XDวันที่จ่ายเงินปันผลอัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)วันผลประกอบการ
24 เม.ย. 6316 มี.ค. 63งดจ่ายปันผล01 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62
8 เม.ย. 6415 มี.ค. 64งดจ่ายปันผล01 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

หมายเหตุ

  1. บริษัทงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ 01 ม.ค. 62 -31 ธ.ค. 62
  2. บริษัทงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ 01 ม.ค. 63-31 ธ.ค. 63