เลือกหน้า

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

หน้าหลัก 9 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตราฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ในขอบเขตสำนักงานใหญ่และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอการรับรองในส่วนของโรงงานต่อไป ISO14001 ซึ่งเป็นอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่พัฒนาขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2539 เพื่อให้องค์การต่างๆ มีระบบในการรักษา ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกันสุขอนามัยของมนุษย์ โดยมีการวางแผนและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดมลพิษที่ต้นเหตุ ด้วยการมุ่งความสนใจไปที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีหรืออาจมี ซึ่งเกิดจากกิจกรรม กระบวนการผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ขององค์การ นับตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบ การออกแบบ การวิจัยและพัฒนาการผลิต การส่งมอบ การนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ การนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งถือว่าเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ บริษัทยังได้มีการจัดตั้งส่วนงานสิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและดำเนินการในด้านนี้โดยเฉพาะ และได้ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม