เลือกหน้า

คณะผู้บริหาร

หน้าหลัก 9 คณะผู้บริหาร

นายพลพัฒ กรรณสูต

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายมงคล พีรศานติกุล

 • กรรมการผู้จัดการ

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี

 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป

นายสมชาย วุ้นประเสริฐ

 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

นายนิเวศน์ เอี้ยงฮง

 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโรงงาน

นายอาภาธร กรรณสูต

 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อและขนส่ง

นายปสันน สวัสดิ์บุรี

 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์

นายนิโคลีโน พาสควินี่

 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบูรณาการ
  การบริหารองค์กร

นายอานุภาพ บุญคุ้ม

 • รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารบูรณาการปฏิบัติการ ร

นายกัมปนาท มณีโชติ

 • รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ2

นายนิรันดร์ โภคบุตร

 • รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ 1

นายธนรัตน์ พลศักดิ์

 • รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ3

นายภิญโญ รื่นรมย์

 • รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ4

นายประเสริฐ พูนศรี

 • รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประมาณการ

นายนิรันทร์ วงศ์ศิริรังษี

 • รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายออกแบบและวิศวกรรม

นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช

 • รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจใหม่และวางแผนกลยุทธ์

นางสาววันเพ็ญ วัฒนพงศ์ไพศาล

 • รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววิภาวี ลืมเนตร

 • รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวนิรมล หอมขจร

 • รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและขนส่ง