เลือกหน้า

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

หน้าหลัก 9 ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ความเป็นมา

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและ ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ตั้งแต่ปี 2519 ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจหลักประเภทรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น รวมทั้งผลิตเหล็กแปรรูป ใช้เป็นวัสดุในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทเอง และจำหน่ายให้กับลูกค้าภายนอก

 • บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2519 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนขึ้นเป็นลำดับ
 • ในปี พ.ศ.2538 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยกระจายหุ้นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ
 • วันที่ 27 กันยายน 2538 บริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงทุน ของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 เป็นดังนี้
  • ปี 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,217,950,679 บาท ทุนชำระแล้ว 1,552,901,243 บาท
  • ปี 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,221,587,311 บาท ทุนชำระแล้ว 1,974,801,416 บาท
  • ปี 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,812,221,856 บาท ทุนชำระแล้ว 2,585,481,515 บาท
 • ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,585,481,515บาท และมีทุนชำระแล้ว 2,585,481,515 บาท โดย แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,585,481,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 • บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริส”) ทำการจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัท โดยทริสได้ประกาศเมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์2563 ให้บริษัทได้อันดับเครดิตBB+ ลดลงจาก BBB- ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ทั้งนี้การลดอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่อ่อนแอ ของบริษัทและความกังวลของทริสที่มีต่อสถานะทางการเงินของบริษัทที่อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง
 • อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงผลงานในโครงการรับเหมาก่อสร้างที่หลากหลายของบริษัททั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในการนี้ การประเมินอันดับเครดิตยังพิจารณารวมไปถึงมุมมองในเชิงบวกสำหรับภาพรวมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภายในประเทศในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตดังกล่าวก็ถูกลดทอนลงจากลักษณะธุรกิจที่เป็นวงจรขึ้นลงและการแข่งขันที่ รุนแรงในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทัพย์ของบริษัทซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

ชั้น 18 และ 19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต. บางแก้ว อ.บางพลี
จ. สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

เลขทะเบียนบริษัท :

0107538000096

เว็บไซต์ :

โทรศัพท์ :

(662) 730-2100

โทรสาร :

(662) 751-9484 ถึง 90

เลขานุการบริษัท :

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี โทรศัพท์ (662) 730-2197

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ :

นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช โทรศัพท์ (662) 730-2187

สำนักงานสาขา :

 • เลขที่ 1796 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • เลขที่ 329 หมู่ 5 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและโรงงานเหล็กแปรรูป :

 • เลขที่ 1796 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • เลขที่ 53/4 หมู่ 9 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงงานผลิตท่อคอนกรีตและบ่อพักน้ำสำเร็จรูปขนาดใหญ่ :

 • เลขที่ 31/13 ถนนพระราม 2 ก.ม. 33.5 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สถานีบริการน้ำมันเชลล์ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) :

 • เลขที่ 329 หมู่ 5 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

กิจการร่วมค้า บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(ที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

กิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้า

ที่อยู่

ประเภทกิจการ

ส่วนแบ่งกำไร (ร้อยละ)

เนาวรัตน์ – เอ.เอส.แอสโซซิเอท ร่วมค้า 8/24-25 ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 รับเหมาก่อสร้าง 70
กิจการร่วมค้า เอ.เอส.และเนาวรัตน์ 230 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 รับเหมาก่อสร้าง 50
กิจการร่วมค้า เอ็น ที เอ 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 รับเหมาก่อสร้าง 34
กิจการร่วมค้า เอ็นซีอาร์อีซี 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 รับเหมาก่อสร้าง 51
กิจการร่วมค้า ทีเอ็น 118/1 อาคารทิบโก้ทาวเวอร์ ถนน พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 รับเหมาก่อสร้าง 48
กิจการร่วมค้า ทีเอ็น-ซีอีไอ
118/1 อาคารทิบโก้ทาวเวอร์ ถนน พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 รับเหมาก่อสร้าง 49
บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

ที่อยู่

ประเภทกิจการ

ส่วนแบ่งกำไร (ร้อยละ)

Myanmar NWR Co., Ltd.32, Hlaing Myint Moh Street 4, Ward 10 Hlaing Township, Yangon, Myanmar.รับเหมาก่อสร้าง 100
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900ให้บริการงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย60
NWR (Cambodia) Company Limited217, Group 1, Smach Meanchey Commune, Smach Meanchey District Kohkong Province, Cambodiaบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้าง100
บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด2/3 หมู่ 14 อาคารบางนา -ทาวเวอร์ เอ ชั้น 18 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บ้านพักอาศัย100
บริษัท แอ็ดวานซ์พรีแฟบ จำกัด2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป100
บริษัท เทสท์เมคเคอร์ จำกัด2/3 หมู่14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540ประกอบกิจการร้านอาหารค้าอาหารสด, อาหารแห้ง, อาหารสำเร็จรูป, เครื่องกระป๋องเครื่องปรุงรส, เครื่องดื่มทุกชนิด99
Nawarat (Cambodia) Company LimitedCham Yeam Village, Bak Khlang Commune, Mondol Seima District, Koh Kong Province, Cambodia.Construction (building)100
บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ (ความสัมพันธ์)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ (ความสัมพันธ์)

ที่อยู่

ประเภทกิจการ

ส่วนแบ่งกำไร (ร้อยละ)

บริษัท นิวเดเคด จำกัด (มีนางสุทัศนีย์ กรรณสูต น้องสาวนายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการผู้จัดการบริษัทเป็นกรรมการบริหาร)9/7 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250รับเหมาก่อสร้าง 0.00
บริษัท เรือนรพี จำกัด(มีนางสุทัศนีย์ กรรณสูต น้องสาวนายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นกรรมการบริหาร)9/7 ซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 38 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250พัฒนาอสังหาริมทรัพย์0.00
บริษัท อีสท์ แบงค็อค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มีนางสุทัศนีย์ กรรณสูต น้องสาวนายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นกรรมการบริหาร)9/7 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250พัฒนาอสังหาริมทรัพย์0.00
บริษัท เค อัลลายแอนซ์ จำกัด (มีนางสุทัศนีย์ กรรณสูต น้องสาวนายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นกรรมการบริหาร)1111 หมู่ 6 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270ทำธุรกิจเหมืองแร่0.00
บริษัท เขาชะเมาฮิลลี่ รีสอร์ท จำกัด (มีนายอาภาธร กรรณสูต และนางสุทัศนีย์ กรรณสูต น้องชายและน้องสาวนายพลพัฒกรรณสูต กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นกรรมการบริหาร)9/3 หมู่ 3 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160ทำการเกษตร0.00
บริษัท อีจีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มีนายพลพัฒ กรรณสูต กรรมการผู้จัดการ บริษัทเป็นกรรมการในบริษัทอีจีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด)1786 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์0.00