เลือกหน้า

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน้าหลัก 9 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่งบปี2562
31/12/2562
งบปี 2563
31/12/2563
งบปี 2564
31/12/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม13,353.6514,685.7117,077.55
หนี้สินรวม10,029.5411,604.8914,730.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น3,256.022,997.572,246.51
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว2,585.482,585.482,585.48
รายได้รวม7,840.609,928.9511,212.85
กำไรสุทธิ-515.22-240.93-768.34
กำไรต่อหุ้น (บาท)-0.20-0.09-0.30
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%)-2.200.18-3.14
ROE(%)-14.41-7.71-29.30
อัตรากำไรสุทธิ(%)-6.48-2.25-6.67

ข้อมูลสำคัญทางการเงินปี 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน31 ธ.ค. 256231 ธ.ค. 256331 ธ.ค. 2564
สินทรัพย์รวม13,353.6514,685.7117,077.55
หนี้สินรวม10,029.5411,604.8914,730.09
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่3,256.022,997.572,246.51
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว2,585.482,585.482,585.48

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ31 ธ.ค. 256231 ธ.ค. 256331 ธ.ค. 2564
รายได้รวม7,871.069,951.8611,219.85
ค่าใช้จ่ายรวม8,379.4810,175.4211,967.25
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(515.22)(240.93)(768.34)
กำไรต่อหุ้น (บาท)(0.20)(0.09)(0.30)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด31 ธ.ค. 256231 ธ.ค. 256331 ธ.ค. 2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(621.60)516.49(761.19)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(182.23)(81.35)(32.17)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน146.84133.501,055.39
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ(650.29)573.36254.81
อัตราส่วนทางการเงิน31 ธ.ค. 256231 ธ.ค. 256331 ธ.ค. 2564
อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม (%)(6.59)(2.43)(6.85)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)(14.41)(7.71)(29.30)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)(3.90)(1.72)(4.84)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)(4.47)8.88(15.32)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)(0.08)0.05(0.07)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (เท่า)3.023.776.27
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)