เลือกหน้า

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน้าหลัก 9 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม13,043.0513,353.6514,685.71
หนี้สินรวม9,086.4010,029.5411,604.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น3,895.363,256.022,997.57
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว2,585.482,585.482,585.48
รายได้รวม10,444.457,871.069,947.08
กำไรสุทธิ418.04-515.22-240.93
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.16-0.20-0.09
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%)5.26-2.200.18
ROE(%)11.34-14.41-7.71
อัตรากำไรสุทธิ(%)4.00-6.55-2.42

ข้อมูลสำคัญทางการเงินปี 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน31 ธ.ค. 256231 ธ.ค. 256131 ธ.ค. 2560
สินทรัพย์รวม13,353.6513,043.0512,251.44
หนี้สินรวม10,029.549,086.408,720.34
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่3,256.023,956.643,477.26
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว2,585.482,585.482,585.48

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ31 ธ.ค. 256231 ธ.ค. 256131 ธ.ค. 2560
รายได้รวม7,871.0610,444.459,345.32
ค่าใช้จ่ายรวม8,161.049,779.399,309.25
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(515.22)418.04(202.81)
กำไรต่อหุ้น (บาท)(0.20)0.16(0.08)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด31 ธ.ค. 256231 ธ.ค. 256131 ธ.ค. 2560
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(621.60)902.97(444.33)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(182.23)14.54172.58
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน146.84(270.32)211.31
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ(657.00)647.19(60.44)
อัตราส่วนทางการเงิน31 ธ.ค. 256231 ธ.ค. 256131 ธ.ค. 2560
อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม (%)(6.57)4.17(2.17)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)(14.41)11.17(5.65)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)(3.90)3.31(1.63)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)(0.08)0.14(0.08)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)3.022.302.47
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (เท่า)2.841.982.30
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)4.88