เลือกหน้า

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าหลัก 9 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เจริญเติบโตและสั่งสมชื่อเสียงที่ดีตั้งแต่ได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง โดยให้สอดคล้องกับหลักการสากลของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) รวมทั้งแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญใน 5 หมวด ดังนี้

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฏิบัติของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่สะท้อนถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติตาม และกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กรผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ อีเมล์ อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อยกระดับไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณธุรกิจ