เลือกหน้า

กิจการร่วมค้า

หน้าหลัก 9 กิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้า

นอกจากการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างโดยตรงและรับเหมาช่วงแล้ว บริษัทยังดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้างร่วมกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า เพื่อประมูลโครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือโครงการที่บริษัทไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน โดยการร่วมกันดังกล่าวก็เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ว่าจ้าง หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร อุปกรณ์ และบุคลากรของแต่ละฝ่ายเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการก่อสร้างในโครงการนั้น

กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูอา – เอสบีซีซี

ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด เข้าร่วมลงทุนในรูปแบบของกิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูอา-เอสบีซีซี ในอัตราส่วนร้อยละ 50 เพื่อดำเนินโครงการจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
กิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ

ที่อยู่

2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอชั้น18-19 ถนน บางนา-ตราดกม.6.5 ตาบลบางแก้ว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ประเภทกิจการ

รับเหมาก่อสร้าง

ส่วนแบ่งกำไร (ร้อยละ)

34%

กิจการร่วมค้า เอ็นซีอาร์อีซี

ที่อยู่

2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอชั้น18-19 ถนน บางนา-ตราดกม.6.5 ตาบลบางแก้ว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 105402/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอชั้น18-19 ถนน บางนา-ตราดกม.6.5 ตาบลบางแก้ว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ประเภทกิจการ

รับเหมาก่อสร้าง

ส่วนแบ่งกำไร (ร้อยละ)

51%

กิจการร่วมค้า ทีเอ็น

ที่อยู่

118 /1 หมู่ 14 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประเภทกิจการ

รับเหมาก่อสร้าง

ส่วนแบ่งกำไร (ร้อยละ)

48%

กิจการร่วมค้า ทีเอ็น – ซีอีไอ

ที่อยู่

2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอชั้น18-19 ถนน บางนา-ตราดกม.6.5 ตาบลบางแก้ว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ประเภทกิจการ

รับเหมาก่อสร้าง

ส่วนแบ่งกำไร (ร้อยละ)

49%

กิจการร่วมค้า ซีเอเอ็น

ที่อยู่

2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอชั้น18-19 ถนน บางนา-ตราดกม.6.5 ตาบลบางแก้ว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ประเภทกิจการ

รับเหมาก่อสร้าง

ส่วนแบ่งกำไร (ร้อยละ)

30%

กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิลยูอาร์ - เอวีพี

ที่อยู่

2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอชั้น18-19 ถนน บางนา-ตราดกม.6.5 ตาบลบางแก้ว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ประเภทกิจการ

รับเหมาก่อสร้าง

ส่วนแบ่งกำไร (ร้อยละ)

51%

กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-เนาวรัตน์

ที่อยู่

2034 /115 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เหตุห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 20

ประเภทกิจการ

รับเหมาก่อสร้าง

ส่วนแบ่งกำไร (ร้อยละ)

49%