เลือกหน้า

ธุรกิจของบริษัท

หน้าหลัก 9 ธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจของบริษัท

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ในปี พ.ศ.2538 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด เป็น บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2538 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระทุนเพิ่มเป็น 500 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป และนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 31 สิงหาคม 2538 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2538 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,585,481,515 บาท และมีทุนชำระแล้ว 2,585,481,515 บาท

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจเหล็กแปรรูป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สถานีบริการน้ำมัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม