เลือกหน้า

สมัครงานออนไลน์

หน้าหลัก 9 สมัครงานออนไลน์

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็น หลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒


  รูปถ่าย  ตำแหน่งที่สมัคร


  วันที่  ทราบข่าวจาก


  เงินเดือนที่ต้องการ  ชื่อ / นามสกุล(ไทย)  เพศ  ชื่อ / นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่  โทรศัพท์มือถือ


  E-mail  วัน/เดือน/ปี เกิด


  อายุ / ปี  น้ำหนัก / กก.


  ส่วนสูง / ซม.  สถานภาพ


  การรับราชการทหาร


  ประวัติการศึกษา

  มัธยมศึกษา


  ชื่อสถานศึกษา


  สำเร็จการศึกษา พ.ศ.


  วุฒิการศึกษา  สาขา


  เกรดเฉลี่ย


  อาชีวศึกษา


  ชื่อสถานศึกษา


  สำเร็จการศึกษา พ.ศ.


  วุฒิการศึกษา  สาขา


  เกรดเฉลี่ย


  มหาวิทยาลัย


  ชื่อสถานศึกษา


  สำเร็จการศึกษา พ.ศ.


  วุฒิการศึกษา  สาขา


  เกรดเฉลี่ย


  ใบกว.
  อื่นๆ(ระบุ)  ชื่อสถานศึกษา


  สำเร็จการศึกษา พ.ศ.


  วุฒิการศึกษา  สาขา


  เกรดเฉลี่ย


  ใบกว.


  ประสบการณ์การทำงาน หรือ ฝึกงาน (ปัจจุบันถึงอดีตตามลำดับ)


  ระยะเวลาที่ทำงาน (วัน/เดือน/ปี) จาก


  ระยะเวลาที่ทำงาน (วัน/เดือน/ปี) ถึง


  ชื่อสถานประกอบการ  ตำแหน่ง


  ลักษณะงานที่ทำ  ระยะเวลาที่ทำงาน (วัน/เดือน/ปี) จาก


  ระยะเวลาที่ทำงาน (วัน/เดือน/ปี) ถึง


  ชื่อสถานประกอบการ  ตำแหน่ง


  ลักษณะงานที่ทำ  ระยะเวลาที่ทำงาน (วัน/เดือน/ปี) จาก


  ระยะเวลาที่ทำงาน (วัน/เดือน/ปี) ถึง


  ชื่อสถานประกอบการ  ตำแหน่ง


  ลักษณะงานที่ทำ


  การใช้ภาษา

  อังกฤษ


  พูด ดีมากดีพอใช้


  อ่าน


  เขียน
  อื่นๆ(ระบุ)  พูด


  อ่าน


  เขียน


  ความสามารถพิเศษ


  พิมพ์คอมพิวเตอร์


  จำนวนคำ/นาที  ด้านอื่นๆ


  ผ่านการฝึกอบรม

  หลักสูตร
  ท่านสามารถขับรถยนต์ได้หรือไม่  ท่านมีใบขับขี่รถยนต์หรือไม่


  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้รวมถึงเอกสารที่นำมาแสดงและรายละเอียดข้อมูลที่ให้ไว้เป้นความจริงทุกประการ


  ลงชื่อ (ผู้สมัคร)


  วันที่