เลือกหน้า

นโยบายบริหารความเสี่ยง

หน้าหลัก 9 นโยบายบริหารความเสี่ยง

นโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและเตรียมวิธีป้องกันแก้ไข ลดโอกาศสูญเสียพร้อมทั้งเพิ่มโอกาสความสำเร็จส่งผลให้องค์กรดำรงอยู่อย่างมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร บริษัทได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ไว้ดังต่อไปนี้