เลือกหน้า

คณะกรรมการชุดย่อย

หน้าหลัก 9 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร
1. นายพลพัฒ กรรณสูต
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายนิเวศน์ เอี้ยงฮง
กรรมการบริหาร
3. นายมงคล พีรศานติกุล
กรรมการบริหาร
4. นายปสันน สวัสดิ์บุรี
กรรมการบริหาร
5. นายอาภาธร กรรณสูต
กรรมการบริหาร
6. นายนิโคลีโน พาสควินี่
กรรมการบริหาร
7. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี
กรรมการบริหาร
8. นายสมชาย วุ้นประเสริฐ
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายอภิชาต ธรรมสโรชประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุลกรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐพร พรหมสุทธิกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุลประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายอภิชาต ธรรมสโรชกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายณัฐพร พรหมสุทธิกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายพลพัฒ กรรณสูตกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายสุข สื่อยรรยงศิริกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นายมงคล พีรศานติกุลกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรีกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นายอาภาธร กรรณสูต
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
9. นายปสันน สวัสดิ์บุรี
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุลประธานกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
2. นายอภิชาต ธรรมสโรชกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
3. นายสุข สื่อยรรยงศิริกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
4. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรีกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
5. นายมงคล พีรศานติกุลกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
6. นายนิโคลีโน พลาสควินี่กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
7. นายอาภาธร​ กรรณสูตกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายอภิชาต ธรรมสโรชประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายณัฐพร พรหมสุทธิกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุข สื่อยรรยงศิริกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายมงคล พีรศานติกุลกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวชกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรีกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวราวุธ นาคไพรัชกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายกัมปนาท มณีโชติกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายอภิชาต ธรรมสโรชประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพลพัฒ กรรณสูตกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายณัฐพร พรหมสุทธิกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. นายอภิชาต ธรรมสโรชประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. นายณัฐพร พรหมสุทธิกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. นายสุข สื่อยรรยงศิริกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. นายสมชาย วุ้นประเสริฐกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. นายกฤตชัย สุทธิลักษณ์กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. นางสาววิภาวี ลืมเนตรกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม