เลือกหน้า

คณะกรรมการชุดย่อย และกฎบัตร

หน้าหลัก 9 คณะกรรมการชุดย่อย และกฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร

นายพลพัฒ กรรณสูต

ประธานกรรมการที่บริหาร

นายมงคล พีรศานติกุล

กรรมการบริหาร

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี

กรรมการบริหาร

นายปสันน สวัสดิ์บุรี

กรรมการบริหาร

นายอาภาธร กรรณสูต

กรรมการบริหาร

นายนิโคลีโน พาสควินี่

กรรมการบริหาร

นายสมชาย วุ้นประเสริฐ

กรรมการบริหาร

นายนิเวศน์ เอี้ยงฮง

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

 • พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำกับดูแลการจัดการ การดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
 • ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
 • พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
 • กำหนดโครงสร้างองค์กร และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้าง และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัท และคณะผู้บริหาร
 • มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันกับบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท
 • ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ
 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายอภิชาต ธรรมสโรช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล

กรรมการตรวจสอบ

นายณัฐพร พรหมสุทธิ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

 • สอบทานความถูกต้อง การเปิดเผยอย่างเพียงพอ และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 • พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 • พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 • สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
 • สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
 • จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยน์
  (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  (ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 • มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 • สอบทานกฎบัตรเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้และเสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น
 • กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกำกับดูเเลกิจการ

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายอภิชาต ธรรมสโรช

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายณัฐพร พรหมสุทธิ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายพลพัฒ กรรณสูต

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายสุข สื่อยรรยงศิริ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายมงคล พีรศานติกุล

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

 • กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ
 • กำกับ ดูแล เสนอแนะแนวนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 • กำหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการทางเว็บไซต์ของบริษัท
 • พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัททันสมัย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
 • ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล

ประธานกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

นายอภิชาต ธรรมสโรช

กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

นายสุข สื่อยรรยงศิริ

กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี

กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

นายมงคล พีรศานติกุล

กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

นายนิโคลีโน พาสควินี่

กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

 • พิจารณา กำหนด ให้ความเห็นชอบ และจัดทำหลักจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคมโดยรวม และนำเสนอต่อกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • พิจารณา และทบทวนหลักจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์
 • กำกับ ดูแล ตลอดจนติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และข้อกำหนดด้านจริยธรรมอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอภิชาต ธรรมสโรช

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายณัฐพร พรหมสุทธิ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุข สื่อยรรยงศิริ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายมงคล พีรสานติกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวราวุธ นาคไพรัช

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

 • กำหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนแม่บทบริหารความเสี่ยง ตลอดจนอำนวยการและดำเนินการจัดการวางระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งพิจารณา ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์
 • ประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • กำกับ ดูแล ตลอดจนติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 • พิจารณา และอนุมัติงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
 • ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
 • แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
 • ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายอภิชาต ธรรมสโรช

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายณัฐพร พรหมสุทธิ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายพลพัฒ กรรณสูต

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

 • พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ดูแลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ
 • พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 • พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 • กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการ
 • ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท
 • จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
 • พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯเพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
 • พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 • พิจารณาการกำหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน
 • พิจารณาแผนการพัฒนาความรู้ของกรรมการในปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการลักษณะธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่
 • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทน มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
 • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้
 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายอภิชาต ธรรมสโรช

ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายณัฐพร พรหมสุทธิ

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายสุข สื่อยรรยงศิริ

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายสมชาย วุ้นประเสริฐ

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายมิตรพร ตันศรีสุข

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายกฤตชัย สุทธิลักษณ์

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นางสาว กุหลาบ แก้ววงษ์บน

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

 • กำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยมีอำนาจเชิญฝ่ายบริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งติดตามการดำเนินงานโดยให้จัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • สอบทานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 • ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้มด้านการพัฒนาสู่ความ ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งที่เป็นปัจจุบันและที่จะเกิดใหม่ในอนาคต
 • สอบทาน และให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำปีของบริษัท
 • พิจารณา และอนุมัติงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย