เลือกหน้า

บริษัทย่อย

หน้าหลัก 9 บริษัทย่อย
MYANMAR NWR COMPANY LIMITED

ในปี พ.ศ.2543 บริษัทได้ลงทุนใน Myanmar NWR Company Limited ตั้งอยู่ที่ International Business Center, Suite No.106, 88 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon, Myanmar โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อ วัตถุประสงค์ในการรองรับการขยายธุรกิจในด้านการรับเหมาก่อสร้างในประเทศสหภาพพม่า มีทุนจดทะเบียน Kyat 1,000,000 ทุน ที่เรียกชำระแล้ว Kyat 500,000 หรือประมาณ 3 ล้าน บาท ปัจจุบันยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจเนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศสหภาพพม่ายังไม่เอื้ออำนวย

UTILITY BUSINESS ALLIANCE COMPANY LIMITED

ในปี พ.ศ.2544 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ยูทิลิตี้บิสิเนสอัลลายแอนซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการ โรงงานบำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันบริษัทลงทุนในอัตราส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 40 ล้านบาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 20 ล้านบาท

NWR (CAMBODIA) COMPANY LIMITED

ในปี 2550 บริษัทได้จัดตั้ง NWR (Cambodia) Company Limited เพื่อรับงานบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างที่ประเทศกัมพูชา โดยบริษัทตกลงเข้าซื้อหุ้นสามัญ เป็นจำนวนเงิน 505 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว

บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด

ในเดือนเมษายน 2556 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด จำนวน 1,999,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

ในปี 2557 บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท และปัจจุบันได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว จำนวน 572 ล้านบาท

บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด

ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯมีการลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่ บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556

วันที่ 8 มกราคม 2557 บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ จากเดิม 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)และ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ อีกจากเดิม 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยได้เรียกชำระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 85 ซึ่งบริษัทได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวรวม 7 ครั้ง คือ เดือนมกราคม 2557 จำนวนเงิน 25 ล้านบาท, เดือนมิถุนายน 2557 จำนวนเงิน 10 ล้านบาท,เดือน กรกฎาคม 2557 จำนวนเงิน 30 ล้านบาท, เดือนสิงหาคม 2557 จำนวนเงิน 35 ล้านบาท, เดือนพฤศจิกายน 2557 จำนวนเงิน 50 ล้านบาทและเดือน กุมภาพันธ์ 2558 อีกจำนวนเงิน 20 ล้านบาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 170 ล้านบาท ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในบริษัทดังกล่าวยังคงเท่าเดิมคือร้อยละ 100

บริษัท เทสท์เมคเคอร์ จำกัด

บริษัท เทสท์เมคเคอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 บริษัท เทสท์เมคเคอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ โดยมีทุนจดทะเบียน เป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท เทสท์เมคเคอร์ จำกัด ร้อยละ 99 บริษัท เทสท์เมคเคอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนหลายครั้ง เพื่อนำามาใช้ในการขยายธุรกิจทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีทุนจด ทะเบียนเท่ากับ 80,000,000 บาท เรียกชำาระแล้วเต็มจำนวน บริษัท เทสท์เมคเคอร์ จำกัด ประกอบกิจการร้านอาหารผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงสำาเร็จรูป เครื่องดื่มทุก ชนิดปัจจุบันบริษัทเปิดกิจการร้านอาหารรวม 2 แห่ง โดยจดเป็นสาขา ดังนี้ 1. ร้านใบบัว สาขาลาซาล 2. ร้านโลลิว่า ซอยสุขุมวิท36