เลือกหน้า

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

หน้าหลัก 9 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

มุ่งมั่นก้าวหน้าอย่างผู้นำในงานก่อสร้าง พัฒนาก้าวไกลในธุรกิจที่มีอนาคตอย่างมีคุณค่าอำนวยประโยชน์ต่อทุกส่วน อย่างใส่ใจและรับผิดชอบ

พันธกิจ (MISSION)

 1. ดำเนินการอย่าง S.M.A.R.T. ที่ตรงจุด; วัดผลได้; ปฏิบัติได้; เป็นไปได้จริง; ตรงเวลา
 2. ดำเนินงานด้านธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจอื่นๆ แบบครบวงจร อย่าง มีคุณค่า และมีผลตอบแทนที่มั่นคง
 3. ดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 4. ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทมุ่งมั่นด้วยศักยภาพที่สูง และส่งมอบงานได้ตรงเวลาภายใต้มาตรฐานสากล
 5. ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
 6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยคือค่านิยมขั้นพื้นฐานขององค์กร ที่เรา ตระหนักเพื่อสร้างจิตสำนึกและความยึดมั่นในทุกระดับ
 7. ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และความร่วมมือของ พนักงานในทุกระดับ โดยสร้างระบบแรงจูงใจที่เป็นรูปธรรม และให้โอกาสในการพัฒนา ขีดความสามารถกับคนรุ่นใหม่เพื่อก้าวไปสู่อาชีพที่มุ่งหวัง
 8. ยึดมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างดีและต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร 5C (5 C CORE VALUE)

ค่านิยมองค์กร 5C
(5 C CORE VALUE)

 1. กล้าทําในสิ่งที่คิดอย่างรู้จริง
 2. มุ่งมัน ตั้งใจ และรับผิดชอบ
 3. ทํางานเป็นทีม
 4. ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง
 5. พัฒนาไปสู่ จุดสูงสุด

เป้าหมาย (Goal)

เราจะเป็นบริษัทที่สร้างกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยการเป็นหนึ่งในผู้นำที่น่าเชื่อถือของอุตสาหกรรม