เลือกหน้า

นโยบายการร้องเรียนและร้องทุกข์

หน้าหลัก 9 นโยบายการร้องเรียนและร้องทุกข์

นโยบายการร้องเรียนและร้องทุกข์

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการแจ้งด้วยวาจา ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมาย ทั้งนี้บริษัทจะชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้น และแนวทางการจัดการหรือแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 1 วัน

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อดังนี้

สำหรับเรื่องร้องเรียนจากภายในองค์กร

ติดต่อ: นางจรัสศรี เนาว์สุข
ผู้จัดการทั่วไปแผนกบุคคล
โทรศัพท์: 02 7302100 ต่อ 2147
อีเมล์: n_charutsri@nawarat.co.th
หรือติดต่อผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะจากพนักงาน ซึ่งจัดไว้ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

สำหรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก

ติดต่อ: นายกฤตชัย สุทธิลักษณ์
ผู้จัดการส่วนงานสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์: 02 7302100 ต่อ 2312
อีเมล์: s_kridchai@nawarat.co.th